Informational Text

Çalışan Adayları

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu        : SAG Veri Teknolojileri A.Ş.

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

SAG Veri Teknolojileri A.Ş. (“Sanction Trace” veya “Şirket”) olarak çalışan adaylarının kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ışığında bilgilendirmek isteriz.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni Şirket tarafından gerekli görüldüğünde her zaman değiştirilebilecektir.

İş başvuruları aşamasında adaylardan KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler) talep edilmediği için lütfen paylaşmayınız. Bu verilerinizi paylaşmanız açık rıza vermeniz anlamına gelecektir.

Referans kontrolünün gerekli görülmesi halinde ayrıca açık rıza alınacaktır.

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.

Hukuki Sebep

Þ    KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; elektronik formlar ve özgeçmişler aracılığıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Adres

·         E – Mail

·         Telefon Numarası

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.

Hukuki Sebep

Þ    KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; elektronik formlar ve özgeçmişler aracılığıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Özgeçmişler

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi.

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.

Hukuki Sebep

Þ    KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; elektronik formlar ve elektronik postalar aracılığıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Diploma ve Mezuniyet Bilgileri

·         Kurs, Seminer ve Sertifika Bilgileri

·         Transkript

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması.

Hukuki Sebep

Þ    KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; elektronik formlar ve özgeçmişler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veriler en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Eğer mevzuatta saklama süreleri öngörülmemişse kişisel veriler, Şirketimiz tarafından işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı olmak kaydıyla belirlenen makul süreler kadar saklanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

HAKLARLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

Haklarınızla ilgili taleplerinizi

  • İlgili Kişi Başvuru Formunu (hyperlink) kullanarak kimlik fotokopinizle birlikte ıslak imzalı olarak adresimize gönderebilir,
  • Geçerli bir kimlik belgesiyle şirketimize başvurarak kullanabilir,
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@sanctiontrace.com adresimize göndererek iletebilirsiniz.

Başvuruların değerlendirilmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yapılacak başvurularda, talepler net ve anlaşılır şekilde belirtilmeli ve başvuruyla alakalı bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuru başkası adına yapılıyorsa, başvuran bu konuda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş olmalıdır.

Talepleriniz şirketimize iletildikten 30 gün içerisinde cevaplanacaktır.

Click Here for English Version.

COPYRIGHT © 2021

Terms of Use
Related Person Application Form